UITNODIGING ALV HOCKEY CLUB “CATWYCK” 25 mei 2023

Geachte leden, 

Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 11 mei 2023 hebben we inhoudelijk de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement behandeld. De aanwezige leden waren akkoord met de wijzigingen. Om een statutenwijziging door te kunnen voeren moest er echter 2/3 deel van het totale aantal leden aanwezig zijn.
Dat aantal hebben we net niet gehaald.

Volgens de statuten moet er dan een tweede ALV uitgeroepen worden waarin de nieuwe statuten worden bekrachtigd. Het verplichte aantal aanwezige leden vervalt in die tweede vergadering. 

Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op 25 mei 2023 om 20.00 uur in clubhuis ’t Kruitvat aan de Krom 1H te Katwijk. Deze ALV heeft als hoofdonderwerp het bekrachtigen van de statuten en het huishoudelijk reglement en tevens de verkiezing van de continuïteitscommissie.

Agenda ALV 25 mei 2023 

1. Opening vergadering en mededelingen voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 11 mei 2023
4. Bekrachtigen nieuwe statuten
5. Bekrachtigen nieuw huishoudelijk reglement
6. Verkiezing continuïteitscommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Namens het bestuur van Hockey Club Catwyck,
Ivo Winkel Groenendijk 

De concept statuten en het concept huishoudelijk reglement zijn te downloaden via het besloten ledendeel van de website www.hccatwyck.nl. Daar zijn ook de notulen van de ALV van 11 mei 2023 terug te vinden.  
(Organisatie> Ledenvergadering). Voor het downloaden is inloggen noodzakelijk.  

 

 

Clubnieuws Overzicht