Uitnodiging ALV in verband met de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Beste leden, ereleden, leden van verdienste en wettelijk vertegenwoordigers,

Graag wil het bestuur jullie uitnodigen voor een ledenvergadering op donderdag 11 mei 2023 en voor een extra ledenvergadering op donderdag 25 mei 2023. Omdat we een wijziging van de statuten op de agenda hebben gezet verwachten wij een tweede vergadering nodig te hebben om deze wijziging formeel te kunnen bevestigen in de ledenvergadering.


Wijziging statuten
Het bestuur is voornemens de huidige statuten te wijzigen. De laatste aanpassing dateert van 2015 en sinds die tijd zijn er een aantal zaken veranderd die wij in de statuten op moeten nemen. De belangrijkste wijziging is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Deze wet voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren.
Een onderdeel van de WBTR is de verplichting om een regeling te treffen waarin beschreven staat wie er bevoegd is in het geval dat het gehele bestuur tijdelijk of geheel niet meer in de gelegenheid is om te besturen. Wij willen daarvoor een zogenoemde continuïteitscommissie aantellen.  
In het geval van tegenstrijdige belangen in het bestuur, kan de continuïteitscommissie gevraagd worden om in die kwestie een besluit te nemen.

Daarnaast heeft de KNHB diverse wijzigingen aangebracht in het bindingsmodel.  
In het bindingsmodel staat onder andere beschreven hoe we ervoor zorgen dat mensen die bij HCC een functie bekleden als vrijwilliger, trainer, coach of bestuurder, ook gehouden zijn aan de statuten van HCC en aan die van de KNHB.
Tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat deze vrijwilligers vallen onder de verzekeringen van de KNHB.
Het bindingsmodel heeft het ook over de moderne lidmaatschapsvormen. Waar vroeger een scheiding tussen junioren, senioren en veteranen voldoende was, zijn er tegenwoordig veel spelvormen bijgekomen. Trimmers, Sevens, Rolstoelhockey, Flexhockey et cetera. Nu kunnen we dat niet aanbieden, maar zodra het in de statuten staat wel. Er is vraag naar andere lidmaatschapsvormen. Sommige leden willen bijvoorbeeld wel graag wedstrijden spelen, maar niet elke week. Die leden raken we nu kwijt, maar kunnen met een ruimer aanbod wellicht als lid behouden blijven.

De statuten van een vereniging beginnen altijd met de doelstelling van de vereniging.  
In deze doelstelling willen we ook graag een subtiele aanpassing doen. Nu staat er dat we hockey aanbieden in al haar verschijningsvormen. Maar we willen meer dan dat. De sportvereniging vertegenwoordigd een steeds groter wordende maatschappelijke waarde. Die maatschappelijke waarde zien wij ook en daarom willen we dat opnemen in de doelstelling van onze vereniging.
Dat opent deuren die voorheen volgens de statuten niet geopend konden worden.
Wij stellen ons clubhuis soms ter beschikking voor een VVE vergadering of aan de gemeente als stemlocatie. Dit is strijdig met de huidige statuten. Door het uitbreiden van de doelstelling krijgen we ruimte om onze accommodatie efficiënter te benutten. Denk bijvoorbeeld aan een dagbestedingsproject, wijkhuiskamer in de koude maanden of locatie voor buitenschoolse opvang.

Naast de veranderingen hierboven is er ook rekening gehouden met de digitale mogelijkheden van nu. Een digitale ALV, een digitaal inschrijfproces, de AVG (privacy wetgeving) etc. Omdat er zo veel wijzigingen gemaakt moeten worden hebben we besloten om de statuten helemaal te herschrijven. De KNHB heeft modelstatuten ontwikkeld die we als uitganspunt hebben gebruikt. We hebben gedurende het proces deskundige begeleiding gekregen van sponsor Van Buttingha Wichers notarissen.

Het concept van de nieuwe statuten is akkoord bevonden door de KNHB. Maar het meest belangrijkste moet nog komen. Het akkoord van de ledenvergadering. Daar zitten wel een aantal regels aan verbonden.

Omdat de statuten het fundament van de vereniging zijn, kunnen de statuten alleen gewijzigd worden indien 2/3 van de aanwezige stemgerechtigden akkoord is in een vergadering waarbij 2/3 van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
We hebben op dit moment rond de 500 leden. We verwachten dat we het zogenoemde quorum van 2/3 van het aantal leden, niet gaan halen. Daarom hebben we donderdag 25 mei als tweede ALV alvast gereserveerd. Bij een tweede vergadering vervalt het verplichte quorum en is er alleen nog maar een 2/3 meerderheid van de stemmen nodig.

Huishoudelijk reglement
Indien de nieuwe statuten akkoord zijn wijzigen hierin alle artikelen.  Daardoor komen die niet meer overeen met die in het huishoudelijk reglement. Dus ook het HHR is op de schop gegaan en heeft de goedkeuring van de ALV nodig.

Binnenkort staan de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijke reglement op de website.
Het bestuur wil jullie vragen om deze goed door te lezen. Het gaat immers over jouw vereniging.


We hopen jullie allemaal te zien op de ALV.

Namens het bestuur van HCC
Ivo Winkel Groenendijk


Stukken ter inzage

Alle relevante stukken en de agenda zijn tijdig ter inzage beschikbaar op de website
Indien gewenst kunnen deze stukken opgevraagd worden bij de secretaris via secretaris@hccatwyck.nl

Mededelingen bestuur & commissies Overzicht