Algemene ledenvergadering - wo 2 november 2022

Beste leden, ereleden, leden van verdienste en vrijwilligers,
 

Als het goed is hebben jullie allemaal, via een uitnodiging of via de agenda op de website, vernomen van de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 2 november.

Zo'n ALV lijkt een stoffige bedoening, maar het is wel het belangrijkste orgaan in onze vereniging. Het is namelijk het moment dat het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen verenigingsjaar. Een belangrijk controlemoment voor de leden. Ook is de ALV het moment waarop vooruit gekeken wordt naar het komende verenigingsjaar. Zo wordt onder andere de begroting voor het jaar 2022/2023 ter vaststelling gepresenteerd. En die begroting is dit jaar wel een bijzondere.


We staan als club voor de grote uitdaging om, op zeer korte termijn, zo veel mogelijk te verduurzamen. En dat gaat gepaard met grote investeringen. Omdat deze investeringen zo groot zijn, is gekeken op welke manier we dat moeten bekostigen. Betalen we het uit eigen middelen of moeten we een andere vorm van financiering vinden. Vanwege de omvang van de investeringen vinden wij het van belang dat die wordt gesteund door de ALV. 
 

 

Naast alle formele handelingen op een ALV, is er ook ruimte voor de leden om zelf onderwerpen aan te dragen. Wil je iets op de agenda zetten, dan kun je een verzoek met onderbouwing en relevante stukken mailen naar secretaris@hccatwyck.nl. Ook is het mogelijk, en zeer gewenst, om bestuursleden voor te dragen. We zijn namelijk nog steeds op zoek naar versterking op het gebied van hockey-technische zaken. Daar draait het natuurlijk allemaal om.Voordragen bestuurslid
 

Om een bestuurslid voor te dragen moet minimaal 3 dagen voor aanvang van de ALV een voorstel worden gedaan waarbij 10 stemgerechtigde leden een kandidaat-bestuurslid voordragen. Makkelijker en wenselijker is het als een kandidaat-bestuurslid zich meldt bij de voorzitter.  


Stemrecht
 
Tijdens de ALV kan, indien nodig, worden gestemd. Alleen leden, ereleden en leden van verdienste hebben volgens de statuten stemrecht. Ieder 1 stem. Een meerderjarig lid kan aan iemand een volmacht verstrekken. Echter mag per lid maar 2 maal een stem worden uitgebracht: 1 eigen stem en de volmacht stem.  

Wettelijk vertegenwoordigers mogen namens hun minderjarige kind dat lid is, een stem uitbrengen. Ook hier geldt: 1 stem per lid. 
 
Vrijwilligers  
Op dit moment hebben vrijwilligers geen stemrecht. Dit is een onderwerp dat ter discussie staat in de aanstaande statutenwijziging. We vinden vrijwilligers wel enorm belangrijk. Daarom heeft de voorzitter besloten dat ook mensen die geregistreerd staan als vrijwilliger, de ALV mogen bijwonen en mee mogen doen in discussies.  
 
Presentielijst 
Bij de entree van clubhuis 't Kruitvat komt een presentielijst te liggen. Schrijf daarop duidelijk jouw naam en geboortedatum. Als u wettelijk vertegenwoordiger bent dan ook de naam en geboortedatum van uw kind noteren. Bent u vrijwilliger, noteer dat dan achter uw naam.  
 

Alle relevante stukken zijn - na inloggen - terug te vinden op de website onder Organisatie/ ledenvergadering. Ook liggen alle documenten 14 dagen vóór de ALV achter de bar.  

Iedereen die niet kan inloggen of fysiek niet naar het clubhuis kan komen, kan een email sturen naar de secretaris secretaris@hccatwyck.nl. Zet dan in de onderwerpregel a.u.b. “ALV documenten”.  

Hopelijk zien we jullie op 2 november
op de ALV.

Sportieve groet namens het bestuur.  

Mededelingen bestuur & commissies Overzicht