Uitnodiging en agenda ALV 30 januari 2020

Het bestuur van Hockey Vereniging Catwyck nodigt haar leden en de wettelijke vertegenwoordigers van haar jeugdleden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering ter afsluiting van het verenigingsjaar 2018-2019. De ALV zal worden gehouden op donderdag 30 januari 2020, in het clubhuis aan de Krom in Katwijk en vangt aan om 20.00 uur. 

Katwijk, 16 januari 2020,

Namens het bestuur van de Hockey Club Catwyck

Maarten van der Plas,

waarnemend secretaris

 

 

 

Agenda ALV

 

1.        Opening vergadering en mededelingen voorzitter

 

2.        Ingekomen stukken

 

3.        Vaststellen van het verslag van de ALV van 16 januari 2019

 

4.        Jaarverslag over het seizoen 2018-2019

 

5.        Financieel verslag penningmeester seizoen 2018-2019

 

6.        Verslag Kascommissie

 

7.        Verkiezing nieuwe Kascommissie

 

8.        Bestuursverkiezing

 

Aftredend is Lodé van Beelen. Hij is niet herkiesbaar. Ook aftredend zijn Wim Korndorffer en Dennis-Jan Mieras. Beiden zijn herkiesbaar.  Voorgedragen als bestuurslid wordt Michiel D’Haene.

 

1.      Wanneer de vergadering met deze voordrachten akkoord gaat, zullen na de vergadering de taken binnen het bestuur als volgt zijn verdeeld:

 

·         Voorzitter

Wim Korndorffer

·         Penningmeester

Dennis Jan Mieras

·         Secretaris

vacature

·         Accommodatiebeleid

Maarten van der Plas

·         Hockey Technische Organisatie

Philippe de Milliano

·         Sponsoring en communicatie

Sandra  den Berg

·         Algemene zaken

Michiel D’Haene

 

9.        Begroting seizoen 2019-2020

 

10.     Rondvraag

 

11.     Sluiting

 

Bovenvermelde verslagen liggen ter inzage in het clubhuis of zijn te downloaden via het besloten ledendeel van de website www.hccatwyck.nl (Organisatie> Bestuur> Ledenvergadering). Voor het downloaden is inloggen noodzakelijk.

 

Mededelingen bestuur & commissies Overzicht