Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Hockey Club Catwyck nodigt haar leden en de wettelijke vertegenwoordigers van haar jeugdleden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De vergadering`zal worden gehouden op donderdag 23 januari 2020 om 20:00 uur in het clubhuis aan De Krom.

Voorstellen voor de algemene ledenvergadering moeten ten  minste 10 dagen voor de ALV zijn ingebracht bij het bestuur. Bestuursvoordrachten dienen ten minste 3 dagen voor de vergadering te worden ingediend.

Katwijk, 23 december 2019,

Het bestuur van de Hockey Club Catwyck

Maarten van der Plas, secretaris a.i.

 

 

Agenda ALV

1.        Opening vergadering en mededelingen voorzitter

2.        Ingekomen stukken

3.        Vaststellen van het verslag van de ALV van 16 januari 2019

4.        Jaarverslag over het seizoen 2018-2019

5.        Financieel verslag penningmeester seizoen 2018-2019

6.        Verslag Kascommissie

7.        Verkiezing nieuwe Kascommissie

8.        Bestuursverkiezing

Aftredend is Lodé van Beelen. Hij is niet herkiesbaar. Ook aftredend zijn Wim Korndorffer en Dennis-Jan Mieras. Beiden zijn herkiesbaar.  Voorgedragen als bestuurslid wordt Michiel D’Haene.

1.      Wanneer de vergadering met deze voordrachten akkoord gaat, zullen na de vergadering de taken binnen het bestuur als volgt zijn verdeeld:

·         Voorzitter

Wim Korndorffer·         Penningmeester

 

Dennis Jan Mieras

·         Secretaris

vacature

·         Accommodatiebeleid

Maarten van der Plas

·         Hockey Technische Organisatie

Philippe de Milliano

·         Sponsoring en communicatie

Sandra  den Berg

·        

Michiel D’Haene

9.        Begroting seizoen 2019-2020

10.     Rondvraag

11.     Sluiting

Bovenvermelde verslagen zullen 14 dagen voor aanvang van de vergadering ter inzage worden gelegd in het clubhuis en zijn dan te downloaden via het besloten ledendeel van de website www.hccatwyck.nl (Organisatie> Bestuur> Ledenvergadering). Voor het downloaden is inloggen noodzakelijk.

 

Clubnieuws overzicht